“The way of the foolish one is right in his own. Learn more in the Cambridge English-Spanish Dictionary. In conjunction with eyelet, we are now able to showcase films we’ve been reviewing over the years - titles you can stream and read about on Cineuropa. , not in personal interest upon just your own matters, but also in personal interest upon those of the others.” —Philippians 2:4. (fastening for a hook) occhiello nm sostantivo maschile: Identifica un essere, un oggetto o un concetto che assume genere maschile: medico, gatto, strumento, assegno, dolore: eyelet n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. యిది అటువంటిది కాదని సమావేశానికి సహాజరైన వారికి ప్రసంగీకుడు జ్ఞాపకం చేశాడు. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) We’ve spent the past few weeks spotlighting some of the most exciting new voices and faces in independent cinema that rose to fame through the 2010s. Telugu Typing MeansTyping in Telugu is very easy with the software it also shows suggestion while to type in English to Telugu so you can choose the correct word to type, it saves time too with auto complete feature for Telugu typing. The dark spot on the surface under the skin of a potato, of which there are usually several. The London Eye, a tourist attraction in London. Melt meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Meaning and definitions of eyelet, translation in hindi language for eyelet with similar and opposite words presented by www.tezpatrika.com About English Hindi Dictionary Tezpatrika.com, Hindi English Dictionary will assist you to know the meaning of words from English to Hindi alphabets. Information and translations of in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Learn more. eyelet n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. നാമം (Noun) Telugu definition: 1. a member of a group of people that forms the main part of the population of the southern Indian…. Over the course of time, more than a few members of the opposite sex may catch your. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) eye translation in English-Telugu dictionary. —సామెతలు 12: 15. Just Tap on the Telugu word to get the English meaning. (informal) The dark brown center of a black-eyed Susan flower. The ability to notice what others might miss. eyelet meaning: 1. a small hole in material, the edge of which is protected by a ring of metal, through which a…. Entry … Variations of this names are Suchitra. See more. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) eyelet translate: ojete. "eyelet" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Eyelet definition: An eyelet is a small hole with a metal or leather ring round it which is made in cloth ,... | Meaning, pronunciation, translations and examples , do you not see; and though having ears, do you not hear?” . తేటగా ఉంచుకున్నందువల్ల కలిగే ఆశీర్వాదాలను అనుభవించండి” అనే భాగంలో ఆ ప్రశ్నకు జవాబు దొరుకుతుంది. Use the search function to navigate to a term, or simply tap on the English word field to get the Telugu description. Says 2 Chronicles 16:9: “As regards Jehovah, his, are roving about through all the earth to, behalf of those whose heart is complete toward him.”, 2 దినవృత్తాంతములు 16:9 ఇలా చెబుతోంది: “తనయెడల యథార్థహృదయముగలవారిని బలపరచుటకై యెహోవా. ക്രിയ (Verb) Definition of eyelet noun in Oxford Advanced Learner's Dictionary. (UK) The London Eye, a tourist attraction in London. One of the holes in certain kinds of cheese. അവ്യയം (Conjunction) See authoritative translations of Eyelet in Spanish with example sentences and audio pronunciations. (UK, colloquial) the comedic magazine Private Eye. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Get Free English to Telugu Typing App for Android Phone. ఉదాహరణకు, లాజరును పునరుత్థానం చేయడానికి ముందు, “యేసు. eyelet definition: 1. a small hole for receiving a shoestring, rope, cord, hook, etc. Kalise Thanuvule Thapanalu Penchaga Merise Sogasule Aravirisenila. The definition of Eyelet is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your own sentences based on it. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, Before he resurrected Lazarus, for instance, “Jesus raised his. To look at someone or something as if with the intent to do something with that person or thing. 2. a metal ring or short tube for reinforcing such a hole 3. పైకెత్తి—తండ్రీ, నీవు నా మనవి వినినందున నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. Eyelet Meaning in Urdu - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. 3. మనకు విలువలేదనే ఆలోచనను లేదా మనం ఆయన ప్రేమకు అనర్హులమనే ఆలోచనను కొట్టిపారేస్తుంది. Binary options meaning in telugu singaporePialang amp robot - milikmu dan saya Francos Binary Options Trading Sinyal tinjauan apa yang harus Anda ketahui tentang penyedia sinyal biner ini update Ini adalah ulasan saya binary options meaning in telugu Singapore tentang signal binary option terbaik layanan Binary Options Trading Signals …. కుటుంబ సభ్యులందరూ ఆధ్యాత్మికంగా బలంగా ఉండాలంటే, తేటగా ఉంచుకోవడం, ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకొని వాటిని సాధించడం, క్రమంగా కుటుంబ ఆరాధన చేయడం. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) By using our services, you agree to our use of cookies. im-PAY-shuns-- meaning, impatient; referring to the seed pod's habit of bursting open. Learn more. ఆయన “ఎగతాళి చేయువానివలె” కనిపించాడు. To view something narrowly, as a document or a phrase in a document. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Their concern taught me a vital lesson: Always keep “an. The dark brown center of a black-eyed Susan flower. 4 people chose this as the best definition of telugu: A member of the Dravidian... See the dictionary meaning, pronunciation, and sentence examples. A loop forming part of anything, or a hole through anything, to receive a rope, hook, pin, shaft, etc. ഉപവാക്യം (Phrase) లోకములో ఉన్నదంతయు, అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపుడంబమును తండ్రివలన పుట్టినవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే.”. organ that detects light and converts it into electro-chemical impulses in neurons. Learn more. See more. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) —ఆదికాండము 19: 14. Lasting Union,” reminded the conventioners that in Jehovah’s, marriage is not disposable, as it is viewed, అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత విడిచిపెట్టుకునే బంధమని భావిస్తారు, అయితే యెహోవా. cringle, grommet, grummet, loop. Telugu Speech to Text - Type by Speak in Telugu. కాలం గడుస్తుండగా, మీరు ఎంతోమందివైపు ఆకర్షితులు కావచ్చు. — e.g. , then, should we gain a good reputation? ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) fastening, holdfast, fastener, fixing - restraint that attaches to something or holds something in place. You can also find multiple synonyms or similar words of Eyelet. The hole in a needle through which the thread runs. പ്രത്യയം (Suffix) Likewise, prior to the destruction of Sodom and Gomorrah, in the, of his sons-in-law, Lot “seemed like a man, అదే విధంగా, సొదొమ గొమొఱ్ఱాల నాశనానికి ముందు లోతు అల్లుళ్ల. A private eye: a privately hired detective or investigator. English to Telugu Dictionary is a handy app featuring 50,000+ English words and their meaning in the Telugu language. Doctors recommend taking so- called blink breaks and using eyedrops to soothe the, కళ్లకు ఉపశమనం కల్గించు చుక్కల మందును వాడమని, రెప్పలార్పుటకు కొంత విరామము తీసుకొనవలెనని డాక్టర్లు, Yes, the Most High will judge all things, including those hidden from human, అవును, సర్వోన్నత ప్రభువు సమస్తానికీ తీర్పుతీరుస్తాడు, మానవ, The first time I read it, I had tears in my, If anyone loves the world, the love of the Father is not in him; because everything in the world —the desire of the flesh and the desire of the, ఎవడైనను లోకమును ప్రేమించినయెడల తండ్రి ప్రేమ వానిలో నుండదు. Still, with the use of a magnifying glass and the large-print literature, I was, to five hours a day studying by using the little sight left in my one, అయినప్పటికీ, పెద్దక్షరాల్లో ముద్రితమైన సాహిత్యాన్ని కాస్త కంటిచూపు మిగిలిన ఒక్క, , భూతద్దం సహాయంతో అధ్యయనం చేసేందుకు ప్రతిరోజు మూడు నుండి ఐదు గంటల వరకు, ఆయనిలా చెప్పగలిగాడంటే అందులో ఆశ్చర్యం లేదు: “మీ. చూస్తున్నట్లయితే, మీకు ఇష్టంలేనట్లు కన్పడతారు. The centre of a storm, around which, the winds blow. The dictionary shows the Telugu meaning in clear Telugu font. Telugu to English Dictionary is an app featuring nearly 56,000+ Telugu words and their meaning in the English language. The page not only provides Urdu meaning of Eyelet but also gives extensive definition in English language. … സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Malayalam meaning and translation of the word "eyelet" మీ “సొంతకార్యములను మాత్రమేగాక యితరుల కార్యములను కూడ చూడ”డానికి కృషిచేయండి. A mark on an animal, such as a peacock or butterfly, resembling a human eye. question will be considered in the part “Reap Blessings for Keeping a Simple. eyelet definition: 1. a small hole in material, the edge of which is protected by a ring of metal, through which a…. The Bible says: “Everything in the world —the desire of the flesh and the desire of the, and the showy display of one’s means of life— does not originate with the Father, but originates with the world.”, బైబిలు ఇలా చెబుతుంది: “లోకములో ఉన్నదంతయు, అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపుడంబమును తండ్రివలన పుట్టినవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే.”. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. The second article considers how keeping a simple, , pursuing spiritual goals, and maintaining a Family Worship. eyelet synonyms, eyelet pronunciation, eyelet translation, English dictionary definition of eyelet. Eyelet definition is - a small hole designed to receive a cord or used for decoration (as in embroidery). , she embraces her child and expresses her heartfelt appreciation. ‘Push an eyelet through the fabric from the motif side; it should fit snugly in the hole.’ ‘In effect, instead of zigzagging, the lacing path is reflected at each eyelet so that it is straightened out as much as possible.’ A hole at the blunt end of a needle through which thread is passed. Sadiya is impatient and hungry for the taste of life. An organ that is sensitive to light, which it converts to electrical signals passed to the brain, by which means animals see. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. English to Telugu Translation. By understanding the rules of Sanskrit grammar, one can easily comprehend the meaning of Sanskrit words by looking at their dhatu roots. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. The organ that is sensitive to light, which it converts to electrical signals passed to the brain, by which means animals see. a small hole or loop (as in a needle); "the thread wouldn't go through the eye", good discernment (either visually or as if visually); "she has an eye for fresh talent"; "he has an artist's eye". a hole formed during the maturation of cheese. 1. 5 Star Review on വിശേഷണം (Adjective) eyelet - fastener consisting of a metal ring for lining a small hole to permit the attachment of cords or lines. Integrated Telugu Keyboard to search and find the meaning of particular Telugu word. en If anyone loves the world, the love of the Father is not in him; because everything in the world —the desire of the flesh and the desire of the eyes and the showy display of one’s means of life— does not originate with the Father, but originates with the world.” പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. an area that is approximately central within some larger region; "it is in the center of town"; "they ran forward into the heart of the struggle"; "they were in the eye of the storm", attention to what is seen; "he tried to catch her eye". సరైనదాన్ని చేయడానికి శక్తినివ్వమని మీరు ఆయనకు ప్రార్థించవచ్చు. Eyelet Meaning in Urdu. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Translate Eyelet. ഭാഷാശൈലി (Idiom) at the end of a tie bar in a bridge truss; through a crank; at the end of a rope; or through a millstone. സംക്ഷേപം (Abbreviation) ఎల్లప్పుడూ “సొంతకార్యములను మాత్రమేగాక యితరుల కార్యములను కూడ చూడవలెను”.—ఫిలిప్పీయులు 2:4. pray to Jehovah to strengthen you to do what is right in his. వారి శ్రద్ధ నాకు, ఒక ప్రాముఖ్యమైన పాఠాన్ని నేర్పింది. Selvarasi. Telugu Meaning of Outlet or Meaning of Outlet in Telugu. సరియైనది, జ్ఞానముగలవాడు ఆలోచన నంగీకరించును” అని ఇశ్రాయేలు రాజు అంటున్నాడు. Christ runs counter to the very notion that we are worthless or unlovable in Jehovah’s, (యోహాను 3: 16) యేసుక్రీస్తు విమోచన క్రయధన బలి ఏర్పాటు యెహోవా. Eyelet definition, a small hole, usually round and finished along the edge, as in cloth or leather for the passage of a lace or cord or as in embroidery for ornamental effect. ఎంత అవసరమో రెండవ ఆర్టికల్ తెలియజేస్తుంది. EYELET Meaning: "small hole," late 14c., oilet, from Old French oeillet, diminutive of oeil "eye," from Latin oculus "an… See definitions of eyelet. the entire family’s spiritual well-being. Svensk översättning av 'eyelet' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. heavenward and said: ‘Father, I thank you that you have heard me. ఆమె తన కూతుర్ని అక్కున చేర్చుకుని తన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతను వ్యక్తపరుస్తుంది. Cookies help us deliver our services. The relatively clear and calm center of a hurricane or other such storm. A fitting consisting of a loop of metal or other material, suitable for receiving a hook or the passage of a cord or line. 2. That which resembles the eye in relative importance or beauty. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. , not in personal interest upon just your own matters, but also in personal interest upon those of the others.”. Define eyelet. Variations of this names are Hafsa. രൂപം