Ốc Móng Tay Nướng Mỡ Hành

Grilled Razor Clams w/ Green Onions & Peanuts

Ốc Móng Tay Nướng Mỡ Hành Grilled Razor Clams w/ Green Onions & Peanuts Little Saigon Quan Nhau KOC Restaurant Garden Grove