Xôi Phồng Lạp Xưởng Chà Bông

Rice Cakes w/ Chinese Sausage & Dried Shredded Pork

Little Saigon KOC Xôi Phồng Lạp Xưởng Chà Bông Rice Cakes w/ Chinese Sausage & Dried Shredded Pork