Bắp Xào Mở Hành Tép Mỡ Tôm Kho

Fried Corn w/ Green Onions, Pork Rinds, Dried Shrimp

Little Saigon KOC Bắp Xào Mở Hành Tép Mỡ Tôm Kho Fried Corn w/ Green Onions, Pork Rinds, Dried Shrimp